ΙΖ΄ Ματθαίου: Ματθ. ιε’ 21-28

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

Τ καιρῷ ἐκείνῳ ἐξῆλθεν ὁ Ἰ­η­σοῦς εἰς τὰ μέ­ρη Τύ­ρου καὶ Σι­δῶ­νος. καὶ ἰ­δοὺ γυ­νὴ Χα­να­να­ί­α ἀ­πὸ τῶν ὁ­ρί­ων ἐ­κε­ί­νων ἐ­ξελ­θοῦ­σα ἐ­κρα­ύ­γα­σεν αὐ­τῷ λέ­γου­σα· Ἐ­λέ­η­σόν με, Κύ­ρι­ε, υἱ­ὲ Δαυ­ῒδ· ἡ θυ­γά­τηρ μου κα­κῶς δαι­μο­νί­ζε­ται.Ὁ δὲ οὐκ ἀ­πε­κρί­θη αὐ­τῇ λό­γον.

Καὶ προ­σελ­θόν­τες οἱ μα­θη­ταὶ αὐ­τοῦ ἠ­ρώ­τουν αὐ­τὸν λέ­γον­τες· Ἀ­πό­λυ­σον αὐ­τήν, ὅ­τι κρά­ζει ὄ­πι­σθεν ἡ­μῶν. Ὁ δὲ ἀ­πο­κρι­θεὶς εἶ­πεν· Οὐκ ἀ­πε­στά­λην εἰ μὴ εἰς τὰ πρό­βα­τα τὰ ἀ­πο­λω­λό­τα οἴ­κου Ἰσ­ρα­ήλ. Ἡ δὲ ἐλ­θοῦ­σα προ­σε­κύ­νη­σεν αὐ­τῷ λέ­γου­σα· Κύ­ρι­ε, βο­ή­θει μοι.

Ὁ δὲ ἀ­πο­κρι­θεὶς εἶ­πεν· Οὐκ ἔ­στι κα­λὸν λα­βεῖν τὸν ἄρ­τον τῶν τέ­κνων καὶ βα­λεῖν τοῖς κυ­να­ρί­οις. Ἡ δὲ εἶ­πε· Ναί, Κύ­ρι­ε, καὶ γὰρ τὰ κυ­νά­ρια ἐ­σθί­ει ἀ­πὸ τῶν ψι­χί­ων τῶν πι­πτόν­των ἀ­πὸ τῆς τρα­πέ­ζης τῶν κυ­ρί­ων αὐ­τῶν.

Τό­τε ἀ­πο­κρι­θεὶς ὁ Ἰ­η­σοῦς εἶ­πεν αὐ­τῇ· Ὦ γύ­ναι, με­γά­λη σου ἡ πί­στις! γε­νη­θή­τω σοι ὡς θέ­λεις. καὶ ἰ­ά­θη ἡ θυ­γά­τηρ αὐ­τῆς ἀ­πὸ τῆς ὥ­ρας ἐ­κε­ί­νης.

 

Μετάφρασι

Εκεῖνο τὸν καιρό, ἀνεχώρησε ὁ Ἰησοῦς γιὰ τά μέρη τῆς Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ δοὺ μία γυναῖκα Χαναναία βγῆκε ἀπὸ τὴν Περιοχὴ ἐκείνη καὶ τοῦ φώναζε δυνατὰ λέγοντας: «Ἐλέησε μὲ (λυπήσου μὲ καὶ βοήθησε μέ), Κύριε, Υἱὲ Δαβίδ. ἡ θυγατέρα μου δαιμονίζεται καὶ βασανίζεται φρικτά».

Ἀλλ’ αὐτός δὲν τῆς ἀποκρίθηκε λέξι. Τότε πλησίασαν οἱ μαθηταί του καὶ τὸν παρακαλοῦσαν λέγοντας: «Κάνε τὸ αἴτημά της γιὰ νὰ φύγη, διότι μᾶς ἀκολούθει φωνάζοντας».

Ἀλλ’ αὐτός ἀποκρίθηκε καὶ εἶπε: «Δὲν στάλθηκα, παρὰ στὸ πρόβατα τὸ χαμένα τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ ἔθνους».

Αὐτὴ δὲ ἦλθε καὶ τὸν προσκύνησε λέγοντας:«Κύριε, βοήθησε μέ».

Ἀλλ’ αὐτὀς ἀποκρίθηκε καὶ εἶπε: «Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ πάρω τὸ ψωμὶ τῶν παιδιῶν καὶ νὰ τὸ ρίξω στὸ σκυλάκια».

Αὐτὴ δὲ εἶπε: «Ναὶ Κύριε. Ἀλλὰ καὶ τὸ σκυλάκια τρῶνε ἀπὸ τὸ ψίχουλα, ποὺ πέφτουν ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν κυρίων τους».

Τότε ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπε σ’ αὐτή: «Ὦ γυναῖκα, εἶναι μεγάλη ἡ πίστι σου Ἂς γίνῃ σὲ σένα ὅπως θέλεις».

Καὶ θεραπεύτηκε ἡ θυγατέρα της ἀπὸ τήν ὥρα ἐκείνη.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕΜΕΣΟΣ 2007

Εικόνα από: predanie.bg

violet flower smiley

Advertisements