Λουκᾶ (ιθ΄ 1-10)

Καὶ εἰ­σελ­θὼν δι­ήρ­χε­το τὴν Ἰ­ε­ρι­χώ· καὶ ἰ­δοὺ ἀ­νὴρ ὀ­νό­μα­τι κα­λο­ύ­με­νος Ζακ­χαῖ­ος, καὶ αὐ­τὸς ἦν ἀρ­χι­τε­λώ­νης, καὶ οὗ­τος ἦν πλο­ύ­σιος, καὶ ἐ­ζή­τει ἰ­δεῖν τὸν Ἰ­η­σοῦν τίς ἐ­στι, καὶ οὐκ ἠ­δύ­να­το ἀ­πὸ τοῦ ὄ­χλου, ὅ­τι τῇ ἡ­λι­κί­ᾳ μι­κρὸς ἦν. Καὶ προ­δρα­μὼν ἔμ­προ­σθεν ἀ­νέ­βη ἐ­πὶ συ­κο­μο­ρέ­αν, ἵ­να ἴ­δῃ αὐ­τόν, ὅ­τι δι’ ἐ­κε­ί­νης ἤ­μελ­λε δι­έρ­χε­σθαι.

Καὶ ὡς ἦλ­θεν ἐ­πὶ τὸν τό­πον, ἀ­να­βλέ­ψας ὁ Ἰ­η­σοῦς εἶ­δεν αὐ­τόν καὶ εἶ­πεν πρὸς αὐ­τόν· Ζακ­χαῖ­ε, σπε­ύ­σας κα­τά­βη­θι· σή­με­ρον γὰρ ἐν τῷ οἴ­κῳ σου δεῖ με μεῖ­ναι. Καὶ σπε­ύ­σας κα­τέ­βη, καὶ ὑ­πε­δέ­ξα­το αὐ­τὸν χα­ί­ρων. Καὶ ἰ­δόν­τες πάν­τες δι­ε­γόγ­γυ­ζον λέ­γον­τες ὅ­τι πα­ρὰ ἁ­μαρ­τω­λῷ ἀν­δρὶ εἰ­σῆλ­θε κα­τα­λῦ­σαι.

Στα­θεὶς δὲ Ζακ­χαῖ­ος εἶ­πε πρὸς τὸν Κύ­ριον· Ἰ­δοὺ τὰ ἡ­μί­ση τῶν ὑ­παρ­χόν­των μου, Κύ­ρι­ε, δί­δω­μι τοῖς πτω­χοῖς, καὶ εἴ τι­νός τι ἐ­συ­κο­φάν­τη­σα, ἀ­πο­δί­δω­μι τε­τρα­πλοῦν. Εἶ­πε δὲ πρὸς αὐ­τὸν ὁ Ἰ­η­σοῦς ὅ­τι σή­με­ρον σω­τη­ρί­α τῷ οἴ­κῳ το­ύ­τῳ ἐ­γέ­νε­το, κα­θό­τι καὶ αὐ­τὸς υἱ­ὸς Ἀ­βρα­άμ ἐ­στιν· Ἦλ­θε γὰρ ὁ υἱ­ὸς τοῦ ἀν­θρώ­που ζη­τῆ­σαι καὶ σῶ­σαι τὸ ἀ­πο­λω­λός.

.

Μετάφρασι

Ἐκεῖ­νο τόν και­ρό, ὁ Ἰ­η­σοῦς μπῆ­κε στήν Ἱ­ε­ρι­χῶ καί περ­νοῦ­σε διά μέ­σου αὐ­τῆς. Καί ἰ­δού ἦ­ταν ἐ­κεῖ ἕ­νας ἄν­δρας, πού ὠνο­μα­ζό­ταν Ζακ­χαῖ­ος.Ἦ­ταν δέ ἀρ­χι­τε­λώ­νης, Ἐ­πί­σης ἦ­ταν πλού­σιος.

Καί προ­σπα­θοῦ­σε νά δῆ τόν Ἰ­η­σοῦ ποι­ός εἶ­ναι, ἀλ­λά δέν μπο­ροῦ­σε, λό­γω τοῦ πλή­θους τοῦ λα­οῦ, δι­ό­τι στό ἀ­νά­στη­μα ἦ­ταν κον­τός. Γι’ αὐ­τό ἔ­τρε­ξε μπρο­στά καί ἀ­νέ­βη­κε σέ μί­α συ­κο­μου­ριά γιά νά τόν δῆ, δι­ό­τι θά περ­νοῦ­σε ἀ­π’ ἐ­κεῖ.

Καί ὅ­ταν ὁ Ἰ­η­σοῦς ἔ­φθα­σε σ’ αὐ­τό τό μέ­ρος, κοί­τα­ξε ἐ­πά­νω τόν εἶ­δε καί τοῦ εἶ­πε: «Ζακ­χαῖ­ε, κα­τέ­βα γρή­γο­ρα, δι­ό­τι σή­με­ρα πρό­κει­ται νά μεί­νω στό σπί­τι σου». Καί κα­τέ­βη­κε γρή­γο­ρα, καί τόν ὑ­πο­δέ­χθη­κε μέ χα­ρά.

Ἀλ­λ’ ὅ­ταν εἶ­δαν αὐ­τό, ὅ­λοι σχο­λί­α­ζαν λέ­γον­τας: «Στό σπί­τι ἁ­μαρ­τω­λοῦ ἀν­θρώ­που πῆ­γε νά μεί­νη».

Ὁ δέ Ζακ­χαῖ­ος στά­θη­κε καί εἶ­πε στόν κύ­ριο: «Ἰ­δού, κύ­ρι­ε, τά μι­σά ἀ­πό τά ὑ­πάρ­χον­τά μου θά δώ­σω στούς πτω­χούς, καί ἄν κά­τι ἀ­δί­κη­σα κά­ποι­ον, θά τό ἐ­πι­στρέ­ψω τε­τρα­πλά­σιο».

Τό­τε ὁ Ἰ­η­σοῦς εἶ­πε γι’ αὐ­τόν; «Σή­με­ρα σ’ αὐ­τό τό σπί­τι ἦλ­θε σω­τη­ρί­α, δι­ό­τι καί αὐ­τός εἶ­ναι υἱ­ός του Ἀ­βρα­άμ».Ὁ δέ Υἱ­ός του ἄν­θρω­που ἦλ­θε ν’ ἀ­να­ζή­τη­ση καί νά σώ­ση τό χα­μέ­νο.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια
ΛΕ­ΜΕ­ΣΟΣ 2007

Εικόνα από: CrestinOrtodox.ro

violet flower smiley

Advertisements