ΙΔ’ Λουκᾶ (ιη΄ 35-43)

Θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐ­γέ­νε­το δὲ ἐν τῷ ἐγ­γί­ζειν αὐ­τὸν εἰς Ἰ­ε­ρι­χὼ τυ­φλός τις ἐ­κά­θη­το πα­ρὰ τὴν ὁ­δὸν προ­σαι­τῶν. Ἀ­κο­ύ­σας δὲ ὄ­χλου δι­α­πο­ρευ­ο­μέ­νου ἐ­πυν­θά­νε­το τί εἴ­η ταῦ­τα. Ἀ­πήγ­γει­λαν δὲ αὐ­τῷ ὅ­τι Ἰ­η­σοῦς ὁ Να­ζω­ραῖ­ος πα­ρέρ­χε­ται. Καὶ ἐ­βό­η­σε λέ­γων· Ἰ­η­σοῦ, υἱ­ὲ Δαυ­ῒδ, ἐ­λέ­η­σόν με. Καὶ οἱ προ­ά­γον­τες ἐ­πε­τί­μων αὐ­τῷ ἵ­να σι­ω­πή­σῃ· αὐ­τὸς δὲ πολ­λῷ μᾶλ­λον ἔ­κρα­ζεν· Υἱ­ὲ Δαυ­ῒδ, ἐ­λέ­η­σόν με. Στα­θείς δέ ὁ Ἰ­η­σοῦς ἐ­κέ­λευ­σεν αὐ­τόν ἀ­χθῆ­ναι πρός αὐ­τόν· Ἐγ­γί­σαν­τος δέ αὐ­τοῦ ἐ­πη­ρώ­τη­σεν αὐ­τόν λέ­γων·Τί σοι θέ­λεις ποι­ή­σω; ὁ δὲ εἶ­πε· Κύ­ρι­ε, ἵ­να ἀ­να­βλέ­ψω. Καὶ ὁ Ἰ­η­σοῦς εἶ­πεν αὐ­τῷ· Ἀ­νά­βλε­ψον· ἡ πί­στις σου σέ­σω­κέ σε. Καὶ πα­ρα­χρῆ­μα ἀ­νέ­βλε­ψε, καὶ ἠ­κο­λο­ύ­θει αὐ­τῷ δο­ξά­ζων τὸν Θε­όν· καὶ πᾶς ὁ λα­ὸς ἰ­δὼν ἔ­δω­κεν αἶ­νον τῷ Θε­ῷ.

Μετάφρασι

Ἐ­κεῖ­νο τόν και­ρό ὅ­ταν ὁ Ἰ­η­σοῦς πλη­σί­α­ζε στήν Ἱ­ε­ρι­χώ, κά­ποι­ος τυ­φλός κα­θό­ταν στό δρό­μο καί ζη­τι­ά­νευ­ε. Καί ὅ­ταν ἄ­κου­σε τό θό­ρυ­βο τοῦ λα­οῦ, πού περ­νοῦ­σε, ρω­τοῦ­σε τί συμ­βαί­νει. Καί τοῦ εἶ­παν τί συμ­βαί­νει. Καί τοῦ εἶ­παν, ὅ­τι ὁ ‘Ἰ­η­σοῦς ὁ Να­ζω­ρα­ῖ­ος δι­α­βαί­νει.

Τό­τε φώ­να­ξε δυ­να­τά λέ­γον­τας: «Ἰ­η­σοῦ, Υἱέ Δα­βίδ, ἐ­λέ­η­σε με».

Ἀλ­λ’ αὐ­τοί, πού περ­νοῦ­σαν ἀ­πό μπρο­στά του, τόν ἐ­πέ­πλητ­ταν νά σι­ω­πή­ση. Αὐτός ὅ­μως πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο φώ­να­ζε: «Υἱ­έ Δα­βίδ ἐ­λέ­η­σε μέ,­».

Ὁ δέ Ἰ­η­σοῦς στα­μά­τη­σε καί δι­έ­ταξε νά τόν φέ­ρουν πρός αὐ­τόν. Καί ὅ­ταν πλη­σί­α­σε τόν ρώ­τη­σε: «Τί θέ­λεις νά σοῦ κά­νω;­». ἐ­κεῖ­νος δέ εἶ­πε: «Κύ­ρι­ε, νά ἀ­πο­κτή­σω τό φῶς μου».

Καί ὁ Ἰ­η­σοῦς τοῦ εἶ­πε: «Ἀ­πό­κτη­σε τό φῶς σου! Ἡ πί­στι σου σέ ἔ­σω­σε». Καί ἀ­μέ­σως ἀ­πέ­κτη­σε τό φῶς του, καί τόν ἀ­κο­λου­θοῦ­σε δο­ξά­ζον­τας τό Θε­ό. Καί ὁ λα­ός ὅ­ταν εἶ­δε τό θαῦ­μα, δόξασε τό Θεό.


Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια  ΛΕΜΕΣΟΣ 2007

Εικόνα από: ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

violet flower smiley