(Ματθ. δ΄ 12-17)

κεῖνο τόν καιρό ἀ­κο­ύ­σας δὲ ὅ­τι Ἰ­ω­άν­νης πα­ρε­δό­θη ἀ­νε­χώ­ρη­σεν εἰς τὴν Γα­λι­λα­ί­αν. καὶ κα­τα­λι­πὼν τὴν Να­ζα­ρὲτ ἐλ­θὼν κα­τῴ­κη­σεν εἰς Κα­περ­να­οὺμ τὴν πα­ρα­θα­λασ­σί­αν ἐν ὁ­ρί­οις Ζα­βου­λὼν καὶ Νε­φθα­λε­ίμ· ἵ­να πλη­ρω­θῇ τὸ ῥη­θὲν διὰ Ἠ­σα­ΐ­ου τοῦ προ­φή­του λέ­γον­τος· Γῆ Ζα­βου­λὼν καὶ γῆ Νε­φθα­λε­ίμ, ὁ­δὸν θα­λάσ­σης, πέ­ραν τοῦ Ἰ­ορ­δά­νου, Γα­λι­λα­ί­α τῶν ἐ­θνῶν, ὁ λα­ὸς ὁ κα­θή­με­νος ἐν σκό­τει φῶς εἶ­δεν μέ­γα, καὶ τοῖς κα­θη­μέ­νοις ἐν χώ­ρᾳ καὶ σκιᾷ θα­νά­του φῶς ἀ­νέ­τει­λεν αὐ­τοῖς. Ἀ­πὸ τό­τε ἤρ­ξα­το ὁ Ἰ­η­σοῦς κη­ρύσ­σειν καὶ λέ­γειν· Με­τα­νο­εῖ­τε· ἤγ­γι­κεν γὰρ ἡ βα­σι­λε­ί­α τῶν οὐ­ρα­νῶν.

Μετάφρασι.

Έ­κεῖ­νο τόν και­ρό δέ ἄ­κου­σε ό ‘­Ι­η­σοῦς, ό­τι ό ‘­Ι­ω­άν­νης φυ­λα­κί­σθη­κε, ά­νε­χώ­ρη­σε γιά τή Γα­λι­λαί­α. Καί ά­φοῦ ἄ­φη­σε τή Να­ζα­ρέτ, πη­γε­καί κα­τοί­κη­σε στήν Κα­περ­να­ούμ, πού ἦ­ταν κον­τά στή λί­μνη, στά­ σύ­νο­ρα τῶν φυ­λων Ζα­βου­λών καί Νε­φθα­λείμ, καί ἔ­τσι ό­λο­κλη­ρώ­θη­λε ό λό­γος τοῦ Ή­σαΐ­α τοῦ προ­φή­του, ό ό­πο­ῖος λέ­γει: Ή χώ­ρα­ τῆς φυ­λῆς Ζα­βου­λών καί ή χώ­ρα τῆς φυ­λῆς Νε­φθα­λείμ, πού ἐ­κτεί­νε­ται κον­τά στή λί­μνη, πέ­ρα ά­πό τόν ‘­Ι­ορ­δά­νη, ἡ Γα­λι­λαί­α τῶν έ­θνῶν (εί­δω­λο­λα­τρῶν), ό λα­ός ό κα­θή­με­νος στό σκοτάδι εἶδε ἥλιο μεγάλο, ναί, στούς καθηλωμένους στή χώρα μέ τό βαθύ σκοτάδι τοῦ θανάτου, σ’ αυτούς ό ἥλιος άνέτειλε.

Ἀπό τότε ἄρχισε ό ‘Ιησοῦς νά κηρύττει καί νά λέγη: «Mετανoεῖτε, διότι ἔφθασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου
ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια ΛΕΜΕΣΟΣ 2007

Εικόνα από: ekklisiaonline

violet flower smiley