(Μάρκ. α¨ 1-8)

ρ­χὴ τοῦ εὐ­αγ­γε­λί­ου Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, υἱ­οῦ τοῦ Θε­οῦ. Ὡς γέ­γρα­πται ἐν τοῖς προ­φή­ταις,«Ἰ­δοὺ ἐ­γὼ ἀ­πο­στέλ­λω τὸν ἄγ­γε­λόν μου πρὸ προ­σώ­που σου, ὃς κα­τα­σκευ­ά­σει τὴν ὁ­δόν σου ἔμ­προ­σθέν σου· φω­νὴ βο­ῶν­τος ἐν τῇ ἐ­ρή­μῳ, ἑ­τοι­μά­σα­τε τὴν ὁ­δὸν Κυ­ρί­ου, εὐ­θε­ί­ας ποι­εῖ­τε τὰς τρί­βους αὐ­τοῦ».

Ἐ­γέ­νε­το Ἰ­ω­άν­νης βα­πτί­ζων ἐν τῇ ἐ­ρή­μῳ καὶ κη­ρύσ­σων βά­πτι­σμα με­τα­νο­ί­ας εἰς ἄ­φε­σιν ἁ­μαρ­τι­ῶν. Καὶ ἐ­ξε­πο­ρε­ύ­ε­το πρὸς αὐ­τὸν πᾶ­σα ἡ Ἰ­ου­δα­ί­α χώ­ρα καὶ οἱ Ἱ­ε­ρο­σο­λυ­μῖ­ται, καὶ ἐ­βα­πτί­ζον­το πάν­τες ἐν τῷ Ἰ­ορ­δά­νῃ πο­τα­μῷ ὑ­π’ αὐ­τοῦ ἐ­ξο­μο­λο­γο­ύ­με­νοι τὰς ἁ­μαρ­τί­ας αὐ­τῶν.

Ἦν δὲ ὁ Ἰ­ω­άν­νης ἐν­δε­δυ­μέ­νος τρί­χας κα­μή­λου καὶ ζώ­νην δερ­μα­τί­νην πε­ρὶ τὴν ὀ­σφὺν αὐ­τοῦ, καὶ ἐ­σθί­ων ἀ­κρί­δας καί μέ­λι ἄ­γριο. Καί ἐ­κή­ρυσ­σε λέ­γων· «Ἔρ­χε­ται ὁ ἰ­σχυ­ρό­τε­ρός μου ὁ­πί­σω μου, οὗ οὐκ εἰ­μί ἱ­κα­νός λῦ­σαι τόν ἰ­μάν­τα τῶν ὑ­πο­δη­μά­των αὐ­τοῦ.. Ἐ­γώ μέν ἐ­βά­πτι­σα ὑ­μᾶς ἐν ὕ­δα­τι , αὐ­τός δέ βα­πτί­σει ὑ­μᾶς ἐν Πνεύ­μα­τι Ἁ­γί­ῳ».

.

Μετάφρασι

Ἀρχή του χαρμοσύνου μηνύματος γιά τόν Ίησοῦ Χριστό, τόν Υίό τοῦ Θεοῦ (αύτή ή άρχή γίνεται μέ τόν Πρόδρομο ‘Ιωάννη). Σύμφωνα μέ τά γραμμένα στούς προφῆτες (Μαλαχία καί Ήσαΐα),«Ἰδού έγώ ἀποστέλλω τόν ἀγγελιοφόρο ἀγγελιοφόρο μου πρίν ἀπό σένα, γιά νά προετοιμάση τό δρόμο σου. Φωνή ένός, πού φωνάζει δυνατά στήν έρημο. Έτοιμάσατε τήν όδό γιά νά διαβῆ ό Κύριος, ίσιάξετετούς δρόμους του γιά νά περάση». ἦλθε ό Ἰωάννης καί βάπτιζε στήν έρημο καί κήρυττε βάπτισμα μετανοίας γιά ἄφεσι των άμαρτιῶν.

Καί ἔβγαιναν καί πήγαιναν πρός αύτόν οἱ κάτοικοι ὅλης τῆς Ἰουδαίας καί οί Ίεροσολυμῖτες, καί βαπτίζονταν ὅλοι άπ’ αυτόν στόν Ιορδάνη ποταμό ἐξομολογούμενοι ( συγχρόνως) τίς άμαρτίες τους. Φοροῦσε δέ ὁ ‘Ιωάννης ένδυμα άπό τρίχες καμήλου καί ζώνη δερματίνη γύρω άπό τή μέση του, καί έτρωγε άκρῖδες καί μέλι άπό ἄγρια μελίσσια.

Καί κήρυττε λέγοντας «Μετά άπό μένα ἔρχεται ό ίσχυρότερός μου, τοῦ όποίου δέν εἶμαι ἄξιος νά σκύψω καί νά λύσω τό λουρί άπό τά ύποδήματά του. Έγώ μέν σᾶς ἐβάπτισα μέ νερό, ένῶ αύτός θά σᾶς βαπτίση μέ Πνευμα ‘Άγιον».


Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

.

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κείμενο-Μετάφρασι-Σχόλια ΛΕΜΕΣΟΣ 2007

.
Εικόνα από:cuvantul-ortodox.ro

violet flower smiley

.