῾Η φανέρωσις του μυστικοῦ

Ἡ ἀγία Βαρβάρα ἦτο κὸρη μονογενὴς τοῦ πλουσίου καὶ μέ μεγάλην κοινωνικὴν θέσιν ἐθνικου Διοσκούρου καὶ διεκρίνετο διὰ τὴν ὡραιότητά της καὶ τήν εὐφυΐαν της.

Χάρις εἰς τὰς φροντίδας τοῦ πατρός της, ὁ ὁποῖος τὴν ἠγάπα πολύ, ἔλαβε τὴν καλλυτέραν δυνατήν μόρφωσιν. ᾽Επὶ πλέον, ἐδόθη εἰς αὐτήν ἡ εὐκαιρία νὰ γνωρίσῃ καὶ τὸν Χριστόν.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐτηρεῖτο κατ’ ἀρχὰς μυστικόν, ἐφανερώθη δὲ ὅταν ὁ πατήρ της ἐπρότεινεν εἰς τὴν Βαρβάραν νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ εἰς εἰδωλολατρικὴν τελετήν. Ἐκείνη ὅχι ἀπλῶς ἠρνήθη ἀλλὰ καὶ ἐβεβαίωσεν ὅτι εἶναι χριστιανή.

‘Ο πατήρ της εἰς τὸ ἄκουσμα τῶν λόγων αὐτῶν ὠργίσθη καὶ ἠτοίμασε τὸ ξίφος διὰ νὰ τὴν φονεύσῃ, ᾽Αλλ’ ἐκείνη, διὰ νὰ προλάβῃ τὸ μεγάλο αὐτὸ κακό ποὺ θὰ ἀπεδείκνυε τὸν πατέρα της παιδοκτόνον, καταφεύγει εἰς τὸ πλησίον ὅρος καὶ κρύπτεται.

῾Ο Διόσκουρος τὴν καταδιώκει. Μανθάνει τὸ μέρος καὶ τὴν ἀνακαλύπτει. ᾽Αλλὰ δὲν ἦτο πλέον, πατέρας. Εἶναι ἐχθρὸς ἄσπονδος, γεμᾶτος ἀπὸ μῖσος, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ τὴν ἐκδικηθῆ.

«᾽Εξακολουθεῖς, τῆς εἶπε, νὰ ἐπιμένης ;»

῾Η Βαρβάρα τὸν ἐκύτταξε μέ λύπην ἀλλὰ καὶ μέ σταθερότητα:

«Δὲν εἰμπορῶ, πατέρα, νὰ ἀρνηθῶ τὸν ἀληθινὸν Θεόν».

Διώξεις, βασανιστήρια, θάνατος. ᾽Εξαγριωμένος ὁ Διόσκουρος τὴν παραδίδει εἰς τὸν ἡγεμόνα τῆς πόλεως, μὲ τὴν κατηγορίαν ὅτι ἐξύβρισε τὰ θεῖα. Ἐκεῖνος τὴν ἐλυπήθη καὶ προσεπάθησε μέ ὑποσχέσεις νὰ τὴν πείσῃ νὰ μεταβάλλῃ γνώμην, χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα:

«Τὸν Χριστόν μου ποτέ δέν ἀρνοῦμαι, ὁ,τιδήποτε καὶ ἂν μοῦ συμβῇ» ἐπαναλαμβάνει μὲ σταθερότητα ἡ ἀγία Βαρβάρα.

Καὶ ἀρχίζουν ἔπειτα τὰ διάφορα βασανιστήρια. Ξεσχίζουν τὰς σάρκας της, καίουν τὸ σῶμα της μὲ πυρωμένα σίδερα καὶ τήν ρίπτουν εἰς τὴν φυλακήν. ᾽Επειδὴ ὅμως δέν ὑπῆρχεν ἐλπὶς νὰ μεταστραφῆ, διὰ νὰ δοθῇ τέλος, ὁ ἴδιος ὁ πατέρας της μέ ξῖφος τῆς ἀπέκοψε τὴν κεφαλήν.

῾Η ἀγία Βαρβάρα ἐμαρτύρησεν εἰς τὴν Νίκαιαν τῆς Βιθυνίας καὶ ἡ μνήμη της ἑορτάζεται τὴν 4ην Δεκεμβρίου. Κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτήν ψάλλεται τὸ ἐξῆς ἀπολυτίκιον τῆς ἀγίας:

«Βαρβάραν τὴν ἀγίαν τιμήσωμεν· ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, καὶ ὡς στρουθίον ἐρρύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καὶ ὁπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος».

.

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε´ ΤΑΞΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ
1969

Εικόνα από: Ορθόδοξος Συναξαριστής

τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

.

 

Advertisements