.

῾Η ῾Αγία ἐνώπιον τοῦ ἐπάρχου .

῾Η ἁγία Αἰκατερίνη ἐγεννήθη εἰς τὴν ᾽Αλεξάνδρειαν ἀπὸ γονεῖς πολὺ πλουσίους ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ καὶ διεκρίνετο ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὡραιότητά της καὶ τὴν φιλοσοφικὴν καὶ θεολογικὴν μόρφωσίν της, καὶ διὰ τὸ θάρρος μὲ τὸ ὁποῖον ἐκήρρυτε τὴν χριστιανικὴν ἀλήθειαν καὶ διὰ τὴν μεγάλην ἀρετήν της.

Τὸ θάρρος τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης ἔλαμψε πρὸ παντός, ὅταν ἐκηρύχθη διωγμός κατὰ τῶν χριστιανῶν ἐπὶ τοῦ Μαξιμιανοῦ. ῾Η νεαρὰ τότε παρθένος χωρὶς νὰ ὑπολογίσῃ κινδύνους ἐξηκολούθει νὰ χρησιμοποιῇ κάθε εὐκαιρίαν διὰ νὰ ὁμολογῇ τὸν Χριστόν.

Εἰς μίαν δὲ στιγμὴν συγκινηθεῖσα πολὺ διὰ τὴν ἀγριότητα καὶ τὴν σκληρότητα μὲ τὴν ὁποίαν ὁ ἐπαρχος τῆς ᾽Αλεξανδρείας ἐβασάνιζε τοὺς χριστιανούς, λαμβάνει τὸ θάρρος νὰ παρουσιασθῇ ἐνώπιόν του καὶ νά τὸν ἐλέγξῃ διὰ τὴν τοιαύτην συμπεριφοράν του.

῾Ο ἔπαρχος ἑξεπλάγη διὰ τήν ἀπροσδόκητον ἐκείνην ἐπιτίμησιν, ἐλυπήθη δὲ συγχρόνως, διότι δέν ἤθελε νά τὴν παραδώσῃ εἰς τὰ μαρτύρια καὶ τὸν θάνατον.

Ἐπειδὴ δέ ἐπληροφορήθη, ὅτι ἡ ἁγία Αἰκατερίυη ἦτο μορφωμένη πολύ, συγκεντρώνει τούς σπουδαιοτέρους ἐκ τῶν ἐθνικῶν φιλοσόφων διὰ νὰ συζητὴσουν μέ τήν Αἰκατερίνην καὶ νὰ τὴν πείσουν νὰ μεταβάλῃ γνώμην.

Αἱ συζητήσεις τῶν εἰδωλολατρῶν φιλοσόφων μετὰ τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης ἔγιναν εἰς δημόσιον χῶρον, διότι ἐπίστευεν ὁ ἔπαρχος ὅτι θὰ ἀπεδεικνύετο ἀνίκανος νἀ ἐξακολουθήσῃ τὴν συζὴτησιν.

Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως ἦτο ἐντελῶς ἀντίθετον ἀπὸ ὅ,τι ὁ ἐπαρχος ἐπερίμενε, διότι ἡ ἁγία Αἰκατερίνη ἐνισχυομένη ἀπὸ τὴν χάρν τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἀπεστόμωσε μέ τὰ σοφά της ἐπιχειρήματα τοὺς φιλοσόφους. Μερικοὶ μάλιστα ἀπὸ αὐτοὺς ἠσπάσθησαν τήν χριστιανικὴν πίστιν.

.

Φυλάκισις, θάνατος .

Ὁ ἔπαρχος τότε, ἔπειτα ἀπὸ ὑποσχέσεις καὶ ἀπειλάς, αἱ ὁποῖαι δέν ἔφερον κανένα ἀποτέλεσμα, τήν ἔρριψεν εἰς τήν φυλακήν.

᾽Εκεῖ τήν ἐπεσκέφθη ἡ σύζυγος τοῦ ἐπάρχου, μαζὶ μὲ κἀποιον στρατηγόν, τὸν Πορφυρίωνα. ῎Ηθελον νὰ γνωρίσουν ἐκ τοῦ πλησίον τὴν νεαράν σοφήν.

᾽Επεχείρησαν νὰ τήν συμβουλεύσουν νὰ λυπηθῇ τὴν νεότητά της καὶ νὰ ἀρνηθῇ τὸν Χριστόν, διὰ νὰ ἀποφύγῃ τὸν μαρτυρικὸν θάνατον.

῾Η ἁγία ὅμως Αἰκατερίνη ἀντὶ νὰ παρασυρθῇ ἀντιθέτως παρέσυρεν αὐτοὺς καὶ τοὺς διέθεσεν εὐμενῶς ἀπέναντι τῶν καταδιωκομένων χριστιανῶν. Κατόπιν αὐτοῦ, ὁ ἔπαρχος διέταξε τὸν δήμιον νὰ τήν ἀποκεφαλίσῃ.

Τὸ ἁγιον λείψανόν της μετεφέρθη εἰς τὸ ὅρος Σινᾶ καὶ ἐκεῖ εὑρίσκεται σήμερον. Φυλάσσεται ἐντὸς μαρμαρίνης θήκης εἰς τήν ὁνομαστὴν μονήν τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, ἡ ὁποία ἐκτίσθη ὑπὸ τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ πρός τιμὴν καὶ μνήμην τῆς ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος.

Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται τὴν 25ην Νοεμβρίου καὶ ψάλλεται τότε τὸ ἑξῆς ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας:

«Τήν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίνην, τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τήν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, του Πνεύματος τῇ μαχαίρᾳ· καὶ νῦν ὡς μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος».

.

Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΙΣ Ε´ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ
1969

.

Εικόνα από: ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με αναφορά στην πηγή : «το σπιτάκι της Μέλιας»