ΠΩΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ.

Διδαχή Α’

— Ἔχετε σχολεῖον ἐδῶ εἰς τήν χώραν σας νά διαβάζουν τά παιδιά;

— Δέν ἔχομεν, ἅγιε τοῦ Θεοῦ.

Νά μαζευθῆτε ὅλοι νά κάμετε ἕνα σχολεῖον καλόν, νά βάλετε καί ἐπιτρόπους νά τό κυβερνοῦν, νά βάνουν διδάσκαλον νά μανθάνουν ὅλα τά παιδιά γράμματα, πλούσια καί πτωχά.

Διότι ἀπό τό σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶνε Θεός, τί εἶνε Ἁγία Τριάς, τί εἶνε Ἄγγελοι,δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, ἀρετή, κακία· τί εἶνε ψυχή, σῶμα κ.λπ.

Διότι χωρίς τό σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς τό σκότος· ἀπό τό σχολεῖον ἀνοίγει τό μοναστήριον.

Ἄν δέν ἦτο σχολεῖον, ποῦ ἤθελα μάθει ἐγώ νά σᾶς διδάσκω;

Ἐγώ διάβασα καί περί ἱερέων, καί περί ἀσεβῶν, αἱρετικῶν καί ἀθέων· τά βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα· ὅλαι αἱ πίστεις εἶνε ψεύτικες· τοῦτο ἐκατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶνε καλή καί ἁγία,τό νά πιστεύωμεν καί νά βαπτιζώμεθα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τοῦτο σᾶς λέγω τώρα εἰς τό τέλος· νά εὐφραίνεστε ὅπου εἶσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί, καί νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς, ὁπού περιπατοῦν εἰς τό σκότος.

Ἡμεῖς, χριστιανοί μου, τί εἴμεθα, δίκαιοι ἤ ἁμαρτωλοί; Ἀνίσως καί εἴμεθα δίκαιοι, καλότυχοι καί τρισμακάριοι· εἰ δέ καί εἴμεθα ἁμαρτωλοί, τώρα εἶνε καιρός νά μετανοήσωμεν, νά παύσωμεν ἀπό τά κακά, καί νά κάμνωμεν τά καλά· διότι ἡ κόλασις μᾶς καρτερεῖ.

Πότε θά μετανοήσωμεν; Ὄχι αὔριον καί μεθαύριον, ἀλλά σήμερον, διότι ἕως αὔριον δέν ἠξεύρομεν τί θά πάθωμεν.

Προσέχετε, λοιπόν ἀδελφοί μου, νά μή ὑπερηφανεύεσθε, νά μή φονεύετε, νά μή μοιχεύετε, νά μή κάμνετε ὅρκους, νά μή λέγετε ψεύματα, νά μή συκοφαντῆτε, νά μή προδίδετε, νά μή στολίζετε τό σῶμα, διότι θά τό φάγουν οἱ σκώληκες, ἀλλά νά στολίζετε τήν ψυχήν, ὁπού εἶναι τιμιωτέρα ἀπό ὅλον τόν κόσμον.

Νά προσεύχεσθε, νά νηστεύετε, νά δίδετε ἐλεημοσύνην, νά ἔχετε τόν θάνατον ἔμπροσθέν σας, πότε νά φύγετε ἀπό τοῦτον τόν ψεύτικον κόσμον, νά ὑπάγετε εἰς ἐκεῖνον τόν αἰώνιον.

Διδαχή Α΄

.

ΚΙΒΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 45 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

.

flower 5 smiley

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με αναφορά στην πηγή : «το σπιτάκι της Μέλιας»