Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Π. Σκιρλής, Θεολόγος τ. Καθηγητής

Η εντολή του Θεού «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» είναι νόμος καθολικός για το ανθρώπινο γένος.

Νόμος, τον οποίον δεν εχάραξε για πρώτη φορά ο Θεός στις πλάκες του Δεκαλόγου, αλλ’ απλώς τον επανέλαβε γραπτώς, για ν’ αποτελέσει τον κώδικα της συμπεριφοράς των παιδιών προς τους γονείς τους.

Τον ίδιο νόμο, που προβλέπει το καθήκον της τιμής προς τους γονείς, εχάραξε προηγουμένως ο Δημιουργός βαθιά μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Γι’ αυτό πάντοτε και πανταχού οι άνθρωποι, ακόμη και οι πρωτόγονοι, οι ειδωλολάτρες και οι απολίτιστοι, σέβονται και τιμούν το πρόσωπο του πατέρα και της μητέρας.

Το καθήκον της τιμής προς τους γονείς εκύρωσε με την διδασκαλία και το παράδειγμά Του ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Έτσι προς τους διαστροφείς της αλήθειας φαρισαίους υπενθύμισε την εντολήν του Θεού και τους είπε: «Ο Θεός ενετείλατο (διέταξε) λέγων: “Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου”».

Και προς τον πλούσιο νεανίσκο, ο οποίος ερώτησε το Χριστό: «Τι ποιήσω ‘ινα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;» ο Ιησούς μεταξύ των άλλων υποχρεώσεών του, του ετόνισε και την εντολήν της τιμής προς τους γονείς.

Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι η τιμή προς τους γονείς αποτελεί ιερή και υπέρτατη υποχρέωση των τέκνων προς τους γεννήτορας.

Εφ’ όσον δε η ιστορία και η καθημερινή πείρα μαρτυρούν, ότι και άνθρωποι ακόμη, που δεν εγνώρισαν τον αληθινό Θεό, εσεβάστηκαν τους γονείς τους, καταλαβαίνουμε την ιδικήν μας οφειλή και το καθήκον.

Επομένως έχομεν ιερή υποχρέωση να αποδίδουμεν την πρέπουσα τιμή εις τους γονείς μας, διότι εις αυτούς οφείλομεν το παν.

Όσοι μεγάλοι αλλά και μικρά ή μεγάλα παιδιά ζητούν να βρουν πρόφαση, για να δικαιολογήσουν την αδιαφορία και την ανευλάβεια προς τους γονείς τους, πρέπει να μην λησμονούν ποτέ, μα ποτέ, ότι οι γονείς υπήρξαν δι’ όλους μας οι μεγαλύτεροι ευεργέτες.

Η μητέρα μας μάς γεννά με λύπες και οδύνες, και για να μας ζωογονήσει δαπανά την δική της ζωή. Αγρυπνά πάνω στο κρεβάτι μας, όταν είμαστε άρρωστοι και θυσιάζει και ύπνο και ανάπαυση και όλες της τις δυνάμεις.

Συμπάσχει μαζί μας, όταν είμαστε στεναχωρημένοι και είναι έτοιμη να θυσιάσει τα πάντα, για να μας κάμει χαρούμενους και ευτυχισμένους.

Και ο πατέρας μοχθεί επίσης και παλεύει καθημερινά στον σκληρό αγώνα της ζωής για να μας εξασφαλίσει το ψωμί, το ένδυμα, τη μόρφωση και ό,τι άλλο είναι αναγκαίον για τη ζωή.

Απ’ όλα τα παραπάνω είμαστε ή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και να τιμάμε τους γονείς και να πληρώνουμε τον φόρο της ευλάβειάς μας προς τον πατέρα και τη μητέρα μας και να ρυθμίζουμε ανάλογα τη συμπεριφορά μας προς αυτούς;

Εις το Θεόπνευστο Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης – πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής – σε ένα βιβλίο του εκεί που ονομάζεται Σοφία Σειράχ, ο Θεόπνευστος συγγραφέας Σειράχ δίνει μια ωραία συμβουλή για τον σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς: «εν όλη τη καρδία δόξασον τον πατέρα σου και μητρός ωδίνας μη  επιλάθη·μνήσθητι ότι δι’ αυτών εγεννήθης, και τι ανταποδώσεις αυτοίς καθώς αυτοί σοι;»

Ερμηνεία: Να ενθυμήσαι, ότι διαμέσου των δύο αυτών γονέων συ ήλθες εις τον κόσμον. Και τι ημπορείς συ να ανταποδώσεις προς αυτούς εν συγκρίσει προς εκείνα, που εκείνοι έκαναν για σένα; Σοφία Σειράχ 7, 27-28.

Αλλά και οι Αρχαίοι Έλληνες μεγάλην σημασία απέδιδαν εις το καθήκον τούτο του σεβασμού της τιμής προς τους γονείς. Ποιητές δε και φιλόσοφοι έγραψαν και εδίδαξαν την τιμήν προς τους γονείς.

Ο μέγας τραγικός φιλόσοφος και ποιητής Ευριπίδης (400 π.Χ.) γράφει τα εξής προς τον φίλον του Μάξιμον: «Όστις τους τεκόντας (τους γονείς) εν βίω σέβει (σέβεται) Θεού φίλος εστί» και αλλού: «Τρεις εισίν αρεταί τας χρεών σε ασκείν τέκνων, να σέβεσαι Θεούς, τιμάν τους θρέψαντας γονείς, και τους νόμους κοινής Ελλάδος».

Ο δε σημαντικότερος ποιητής της Ελλάδος και κωμωδοποιός Μένανδρος (290-1 π.Χ.) σε ένα ιστορικό σύγγραμμά του γράφει: «Νόμος εστί γονεύσι ισοθέους τιμών τους θρέψαντας γονείς».

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΤΡΙMHNIAIA EKΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡ/ΝΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ 43

.Εικόνα: «Η μητέρα κι ο πατέρας μου», έργο του John Steuart Curry από το John Steuart Curry

 το «σπιτάκι της Μέλιας»

Flower 5 emoticon (Flower emoticons)

Advertisements