«Ἀγωνίζου τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως».

Στόν χριστιανισμό ὅλοι οἱ πιστοί εἶναι ἀγωνιστές.Ὅλη ἡ ἐπίγεια ζωή τους εἶναι ἕνα ἀνοικτό στάδιο γιά ἀγῶνες. Σέ αὐτούς ὅμως τούς ἀγῶνες τούς πνευματικούς, ὑπάρχει ζηλευτό πλεονέκτημα.

Δέν ὑπάρχει περιορισμός νικητῶν. «Οἱ ἐν τῷ σταδίῳ τρέχοντες… εἷς λαμβάνει τό βραβεῖον».

Στούς πνευματικούς ἀγῶνες νικητές ἀναδεικνύονται ὅλοι ὅσοι ἀγωνίζονται νομίμως. «Οἱ γάρ νομίμως ἀθλοῦντες δικαίως στεφανοῦνται».

Ἐκεῖνοι πού χρησιμοποιοῦν ὡς ὅπλα τῶν ἀγώνων τους τήν πίστη στόν Θεόν, τήν ἀγάπη στόν συνάνθρωπον, τήν προσευχή, τίς ἐλεημοσύνες, τήν ἐπιμονή καί τήν συνέχεια καί τίς ἄλλες ἀρετές.

«Ὁ ποιῶν ταῦτα τόν ἀληθινόν κομίζεται στέφανον παρά τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ». Ὄχι ἕνας, ἀλλά ὁ κάθε ἀγωνιζόμενος, «ὁ ποιῶν ταῦτα»,ὅλοι.

Προσοχή ὅμως. «Ἐάν δέ καί ἀθλῇ τις οὐ στεφανοῦται, ἐάν μή νομίμως ἀθλήσῃ». Μόνον σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε.

Καί ὅπως κάνουν οἱ ἀθλητές πρίν μποῦν στό στάδιο, δηλαδή προπόνηση, ἐπίμονη προσπάθεια, ἀκόμη καί στέρηση, ἔτσι καί στούς πνευματικούς ἀγῶνες «πᾶς δέ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μέν οὖν ἵνα φθαρτόν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δέ ἄφθαρτον».

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διακηρύσσει: «Γύμναζε σεαυτόν πρός εὐσέβειαν. Ἡ γάρ σωματική γυμνασία πρός ὀλίγον ἐστίν ὠφέλιμος».

Μέ αὐτό ὁ χριστιανισμός δέν μειώνει τήν ἀξία τῆς «σωματικῆς γυμνασίας» καί τοῦ ἀθλητισμοῦ. Ἐνέχουν καί αὐτά τίς ἀρχές τῆς ἅμιλλας, τῆς προσπάθειας, τοῦ σθένους, ἐξασφαλίζουν εὐρωστία, δίνουν χαρά.

Ὁ χριστιανισμός πολύ ἁπλά καί πολύ σωστά τονίζει τήν προτεραιότητα τοῦ πνεύματος καί τῆς ψυχῆς καί μᾶς καλεῖ σέ πνευματικούς ἀγῶνες γιά τήν ἀρετή καί τήν θέωση. «Ἀγωνίζου τόν
καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως».

Γιάννης Τασούλας

.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Έτος 48ο – Οκτώβριος 2014 – τεύχος 492

.

Εικόνα από: diakonima

.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley