«Στόν οὐρανό δέν ἀνεβαίνει κανείς μέ τό κοσμικό ἀνέβασμα, ἀλλά μέ τό πνευματικό κατέβασμα. Μόνο ἔτσι, βαδίζοντας “χαμηλά”, χωράει ἀπό τήν στενή πύλη τοῦ παραδείσου».

«Δέν μποροῦν νά μᾶς συμφιλιώσουν μέ τόν Θεό τόσο οἱ σωματικοί ἀγῶνες καί οἱ κόποι, ὅσο ἡ συμπάθεια τῆς ψυχῆς καί ἡ φιλανθρωπία καί ἡ πρός τόν πλησίον ἀγάπη».

«Ἡ ἀγάπη μας πρέπει νά εἶναι ἴδια πρός ὅλους. Μόνον τότε εἶναι ἀγάπη Θεοῦ. Κάτω ἀπό αὐτήν τά πάντα λυγίζουν. Δίπλα της ὅλα λειώνουν».

«Ὅταν ἔχουμε αὐτογνωσία, τότε γίνεται ἡ “πνευματική διάσπαση” τοῦ ἀτόμου μας. Ἔτσι ἀπελευθερώνεται ἡ ἐνέργεια καί ξεπερνάμε τήν βαρύτητα τῆς φύσεώς μας καί διαγράφουμε πνευματική τροχιά».

«Στήν ἐποχή μας, δυστυχώς ἡ λογική κλόνισε τήν πίστη καί γέμισε τίς ψυχές μέ ἀμφιβολίες. Ἔτσι, ἑπόμενο εἶναι νά στερούμαστε τά θαύματα, γιατί τό θαῦμα ζεῖται καί δέν ἐξηγεῖται».

«Μήν ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό μας. Ἡ αὐτοπεποίθηση εἶναι ἐμπόδιο στή Θεία Χάρη. Ὅταν ἀναθέτουμε τά πάντα στόν Θεό, αὐτός “ὑποχρεώνεται” νά μᾶς βοηθήσει».

«Ἐλέγχοντας τό κακό, δέ βγαίνει τίποτε. Παρουσιάζοντας ὅμως τό καλό,ἐλέγχεται ἀπό μόνο του τό κακό. Μόνο μέ καλά παραδείγματα ἐλέγχονται ὅσοι ἔκαναν μόδα τήν ἁμαρτία».

«Πνευματική ὠριμότητα εἶναι νά πιστέψουμε ὅτι δέν κάνουμε τίποτε! Μόνο μέσα στήν ταπεινή κατάσταση τῆς ἀπογοητεύσεως ἀπό τόν ἑαυτό μας κρύβεται ἡ καλή πνευματική κατάσταση».

«Ὁ Θεός δέν ἐπιτρέπει καμία θλίψη καί κανένα κακό, ἄν μέσα ἀπ’ αὐτά δέν βγεῖ κάτι καλύτερο ἀπό αὐτό πού ἐμεῖς ἀνθρώπινα θεωρούσαμε ὅτι εἶναι τό πάν!».

«῾Η μεγαλύτερη ἀρρώστια εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ ὁποία μᾶς μετέφερε ἀπό τόν παράδεισο στή γῆ καί ἀπό τή γῆ προσπαθεῖ νά μᾶς πάει στήν κόλαση».

«Ἐάν θέλεις νά “πιάσεις” τόν Θεό, γιά νά σέ ἀκούσει, ὅταν προσευχηθεῖς, γύρισε τό κουμπί στήν ταπείνωση, γιατί σ’ αὐτήν τήν συχνότητα ἐργάζεται ὁ Θεός».

«Δέν πρέπει νά ἀποφεύγουμε τήν ἁμαρτία γιά νά μήν πᾶμε στήν κόλαση, ἀλλά ἀπό ἀγάπη καί φιλότιμο γιά νά μήν λυπήσουμε τόν εὐεργέτη μας Χριστό».

«Ἐκεῖνος πού γιά νά πιστέψει στόν Θεό ζητᾶ θαύματα, δέν ἔχει ἀρχοντιά. Γιά τόν Θεό αὐτό ἔχει ἀξία… Νά ἀγαπήσουμε τόν Θεό μόνο καί μόνο ἐπειδή εἶναι ἀγαθός».

«Οἱ ἁγνοί λογισμοί ἐξαγνίζουν τήν ψυχή μας καί ἀχρηστεύουν τά ὅπλα τοῦ δαίμονος τῆς πορνείας, διότι μέσα στό ἁγνό σῶμα διατηρεῖται ἡ ἁγνή ψυχή καί στήν ὁποία παραμένει
ἡ Θεία Χάρις».

«Τίποτα δέν γίνεται χωρίς τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, καί ὅπου ὑπάρχει ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, σίγουρα αὐτό πού συμβαίνει, ὅσο πικρό κι ἄν εἶναι, θά φέρει ὠφέλεια στήν ψυχή».

«Φροντίστε νά γεμίσετε τήν κασέτα τῆς καρδιᾶς σας τώρα πού εἶστε νέοι. Γιατί ἀλλιῶς, ὅταν γεράσετε, ἀνάμεσα ἀπό Βυζαντινή μουσική θ’ἀκούγονται καί μπουζούκια».

«Ὁ Θεός βοηθάει καί δέν ἀδικεῖ! Βλέπει πιό πέρα καί τόν ἐνδιαφέρει,σάν καλός πατέρας, νά μᾶς ἔχει κοντά του στόν παράδεισο. Γι’ αὐτό δίνει δοκιμασίες σ’ αὐτή τή ζωή».

.

ΠEPIOΔIKO «AΓIOΣ ΣEPAΦEIM»
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
Ἰούλιος – Σεπτέμβριος 2011

.

Εικόνα από:apfilipposgrammatikous.blogspot.com

.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

flower 5 smiley