ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΧΗΤΟΥ

Ἐλισὰ 21 Σεπτεμβρίου 1913

Ἀδελφέ,

Μοῦ γράφεις ἂν ὑποφέρω.

Οἱ κόποι καὶ τὰ βάσανα δὲν ἔχουν καμμιὰ σημασία γιὰ μᾶς.

Ἐλησμονήσαμε ὅτι εἴμαστε ἄνθρωποι.

Καὶ τὸ σπουδαιότερο, ὅτι μᾶς ἐλησμόνησε καὶ φύσις, ἡ ὁποία ἐκουράσθηκε νὰ μᾶς πειράζη μὲ τὶς ἀρρώστειές της.

Ὁ βίος ἐδῶ εἶναι εὐχάριστος.

Μόνον ἡ ἰδέα, ὅτι μᾶς ἀπειλοῦν οἱ γείτονες μᾶς ἔχει σκυλλιάσει ὅλους.

Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε γι’ αὐτοῦ πλέον. ᾽

Εδῶ εἶναι ἡ  θέσις μας καὶ ὁ τάφος μας.

Τὰ μέρη αὐτὰ εἶναι πληρωμένα μὲ αἷμα.

Κάθε βουνὸ καὶ κάμπος εἶναι στολισμένα μὲ σταυρούς.

Κοιμῶνται ἐκεῖ οἱ σύντροφοί μας.

Ἄς μὴν ἀνησυχῆ κανείς.

Ὅσο εἶναι ἐδῶ ὁ στρατός,μεγάλη Ἑλλὰς θὰ εἶναι ᾀπρόσβλητη.

Ἐμάθαμε πλέον τὸ μυστικὸ τῆς νίκης.

Ἔχομε τὸ μονοπώλιο τῆς παλληκαριᾶς.

Ἄς τὸ μάθουν ὅλο αὐτό.

– Τί δουλειὰ κάνεις;

– Πολεμῶ, ἆπαντᾷ ἐρωτώμενος στρατιώτης.

Σὲ φιλῶ

ὁ ἀδελφός σου

.

«Ἀνέκδοτα τῶν δύο μας πολέμων»  

  Ἠλ. Οἰκονομόπουλος

.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΥΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ – ΗΛΙΑ Π. ΜΗΝΙΑΤΗ
Γ. ΜΕΓΑ – Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ -Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1955


Ἀντιγραφή γιὰ τὸ«σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

flower 5 smiley