ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ἔφυγε τό καλοκαίρι. Ἔφυγαν κι οἱ διακοπές! Τώρα οἱ πόρτες τῶν σχολείων ἔχουν ἀνοίξει διάπλατα καί περιμένουν νά καλοδεχτοῦν, μαζί μέ τά παιδιά,τή νέα σχολική χρονιά.

Ὁ Ἁγιασμός εἶναι τό ἀπαραίτητο συστατικό κάθε νέας σχολικῆς χρονιᾶς! Οἱ τάξεις ἔμειναν ὅλο τό καλοκαίρι βουβές, περιμένοντας καρτερικά νά γεμίσουν πάλι μέ γέλια, φωνές καί νέες γνώσεις.

Κάποια παιδιά θά πατήσουν τό πόδι τους γιά πρώτη φορά στό σχολεῖο καί κάποια ἄλλα γιά τελευταῖα. Τό ἄγχος στίς καρδιές τῶν παιδιῶν κάνει τήν ἐμφάνισή του πιό ἔντονη στίς ἀρχές, παρά στό τέλος τῆς κάθε σχολικῆς χρονιᾶς.

Τό σχολεῖο εἶναι ἕνας χῶρος ἐκπαίδευσης, ἄν καί πολλά παιδιά τό βλέπουν μονάχα ὡς χῶρο παίδευσης. Ἀλλά, ὅλα τά παιδιά πρέπει νά μάθουν νά τά βγάζουν πέρα,ἀκόμη καί ὅταν ὑπάρχουν δύσκολες καταστάσεις.

Ἄν βάλουν μέσα τους τό Χριστό θά ἀποκτήσουν ἄφθονο κουράγιο. Θά πρέπει νά σκέφτονται τά θετικά πού τούς προσφέρει τό σχολεῖο, γιατί ἀλλιῶς θά ναυαγήσουν.

Ἐξάλλου, τό σχολεῖο εἶναι καί παιχνίδι καί ἐφόδιο δημιουργίας κοινωνικῶν σχέσεων. Δέ θά πρέπει νά εἴμαστε προκατειλημμένοι, ἀλλά νά συμβάλουμε στή δημιουργία ἑνός καλύτερου αὔριο.

Οἱ καθηγητές ὀφείλουν νά βάλουν τά δυνατά τους, γιά νά πλάσουν μιά σωστή ἀγωγή στά παιδιά, ἡ ὁποία ἀγωγή πιθανόν νά λείπει ἀπό τήν πλευρά τῆς οἰκογένειας, μέ ἀποτέλεσμα, κατά κάποιον τρόπο, οἱ καθηγητές νά παίρνουν καί τό ρόλο τῶν γονέων.

Ἡ ἀπόκτηση νέων γνώσεων εἶναι κάτι τό πολύ σημαντικό καί μπορεῖ νά ἐπηρεάσει θετικά τόν κάθε μαθητή,ἄν δοθεῖ ἀπό τόν καθηγητή μέ τό σωστό τρόπο.

Ὁ κάθε καθηγητής θά πρέπει νά μιλάει ἤρεμα καί νά ἔχει μεγάλη ὑπομονή. Θά πρέπει νά ἀγαπάει ἰσάξια ὅλα τά παιδιά καί νά βρίσκει πάντοτε πρωτότυπους τρόπους, ὥστε νά κάνει ἐνδιαφέρουσα τήν παράδοση τοῦ μαθήματος.

Δέ θά πρέπει νά φωνάζει, οὔτε καί νά ἀπειλεῖ μέ τιμωρίες. Καί αὐτό πού θά βοηθήσει στήν πραγματοποίηση καλῆς σχέσης μεταξύ μαθητῶν καί καθηγητῶν εἶναι ὁ χριστιανικός χαρακτήρας, πού θά πρέπει νά κυριαρχεῖ σέ κάθε σχολεῖο.

Ὁ Χριστός, ὅπως γνωρίζουμε, ἀγαπάει ἰδιαίτερα τά παιδιά, γιατί ἡ ψυχή τους εἶναι ἁγνή. Οἱ καθηγητές μποροῦν νά τά βοηθήσουν νά διατηρήσουν αὐτή τήν ἁγνότητα, ἀκόμη καί ὅταν πάψουν νά εἶναι παιδιά.

Ἄς μήν ντρέπεται κανένας καθηγητής νά μιλάει στά παιδιά γιά τό Χριστό, γιατί ἄν τό κάνει αὐτό θά δεῖ πώς θά βοηθηθεῖ καί ὁ ἴδιος σέ διάφορους τομεῖς τῆς ζωῆς του.

Σέ κάθε σχολεῖο μπορεῖ νά ὑπάρχουν ἀρκετά παιδιά ἀλλόθρησκα, τά ὁποῖα ἔχουν τό δικαίωμα νά πάρουν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί ὅμως, ἀποκτοῦν 20άρι στό μάθημα αὐτό.

Αὐτό πού μποροῦν οἱ καθηγητές νά κάνουν στήν περίπτωση αὐτή εἶναι νά βροῦν ἕναν τρόπο φιλικό καί ὄχι ὕπουλο, γιά νά προσεγγίσουν τά παιδιά αὐτά στήν Ὀρθοδοξία, πού εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή θρησκεία.

Ἄν τά παιδιά αὐτά δοῦμε πώς συνεχίζουν νά δέχονται τή δική τους λανθασμένη θρησκεία ὡς σωστή, τότε δέν πρέπει νά δεχτοῦν πιεστική συμπεριφορά, ἀλλά ἄς ἐλπίσουμε ὅτι μέ τήν προσευχή θά ἀλλάξουν γνώμη.

Δέν μποροῦμε, βέβαια, νά κάνουμε πώς δέ βλέπουμε ὅτι ἡ μόδα ἔχει εἰσβάλει ὕπουλα ἀκόμη καί μέσα στήν παιδεία καί ἔχει βρεῖ πολλούς ὑποστηρικτές, ὄχι μόνο παιδιά, ἀλλά καί καθηγητές.

Γιά αὐτό, οἱ γονεῖς θά πρέπει νά παρακολουθοῦν τήν ἐκπαίδευση πού λαμβάνουν τά παιδιά τους καί ὅπου βλέπουν ὅτι ὑπάρχει κάτι τό ἀντιχριστιανικό νά ἐξηγοῦν στό παιδί τό σωστό καί νά συζητοῦν τό συγκεκριμένο θέμα καί μέ τόν καθηγητή, μήπως καί μπορέσει νά βρεθεῖ μιά λύση.

Τό παιδί θά πρέπει νά πράττει πάντοτε, σκεπτόμενο τό τί θά ἔκανε ὁ Χριστός ἄν ἦταν στή θέση του. Καί στό νά σκέφτεται ἔτσι τό παιδί μπορεῖ νά βοηθήσει καί τό κατηχητικό, ὅπου ἐκεῖ βρίσκεται σίγουρα ὁ Χριστός καί περιμένει ὅλο καί περισσότερα παιδιά νά δεχτοῦν νά τόν γνωρίσουν!…

Τέλος, αὐτό πού θά πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε ὅλοι μας (γονεῖς, καθηγητές, παιδιά) εἶναι ὅτι μόνο βάζοντας τό Χριστό μέσα στό σχολεῖο, τά παιδιά θά ἠρεμήσουν καί δέ θά ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ἐμπλακοῦν σέ ἄσχημες περιπέτειες, παρμένες ἀπό τή μόδα.

Τά παιδιά θά πρέπει νά μάθουν νά ἀκολουθοῦν τό Χριστό καί ὄχι τή μόδα.

Γ.Δ.

.

ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 41 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

flower 5 smiley