του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου στο 32ο Δ. Σχ. Λάρισας

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Ανάμεσα στους επτά Διακόνους, που εξέλεξαν οι άγιοι Απόστολοι (Πράξ. στ΄5) για την διακονία των πτωχών, είναι και ο Φίλιππος, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. [Δεν πρέπει να τον συγχέουμε με τον ομώνυμο Απόστολο (14/11)]

Ο Άγιος Διάκονος Φίλιππος καταγόταν από την Καισαρεία της Παλαιστίνης. Ο Φίλιππος, μαζί με την διακονία των πτωχών, που του ανετέθη στην αρχή, ανέπτυξε έπειτα και μεγάλη κηρυκτική δράση, ώστε να λάβει το επώνυμο του Ευαγγελιστού. Κι όχι μόνο αυτός, αλλά και οι τέσσερις θυγατέρες του είχαν κι εκείνες το χάρισμα της προφητείας (Πράξ. κα΄8,9).

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ: Ο Φίλιππος, όμως, δε στάθηκε μόνο στην Ιερουσαλήμ. Πήγε στη Σαμάρεια και κήρυξε το Ευαγγέλιο, σαν γνήσιος και αυτός «Απόστολος Ιησού Χριστού κατὰ πίστιν εκλεκτών Θεού καὶ επὶ γνώσιν αληθείας της κατ’ ευσέβειαν» (Τίτ. α’ 1). Δηλαδή απόστολος του Ιησού Χριστού για να διδάξει μεταξύ εκείνων που εξέλεξε ο Θεός, την πίστη και την επίγνωση της αλήθειας, που οδηγεί στην ευσέβεια. Εκεί στη Σαμάρεια, δια του κηρύγματός του βάπτισε χριστιανό και το Σίμωνα το μάγο.

 Ο ΑΙΘΙΟΠΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: Έπειτα, ο Φίλιππος συνάντησε στο δρόμο του τον Αιθίοπα αξιωματούχο της βασίλισσας Κανδάκης. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του διακόνου Φιλίππου και του Αιθίοπος, όπως τον διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων (η΄26-40).

Ο Αιθίοπας αξιωματούχος διάβαζε τον Προφήτη Ησαϊα κι ο άγιος Φίλιππος τον ρώτησε· «άρα γε γινώσκεις α αναγινώσκεις;». Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι διαβάζεις; Κι ο Αιθίoψ απάντησε: «πώς γαρ αν δυναίμην, εάν μη τις οδηγήση με;«. Δηλαδή, πώς βέβαια θα μπορούσα, αν κάποιος δεν με οδηγήσει; Αφού τον κατήχησε, βάπτισε και αυτόν Χριστιανό.

Διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων: “ως δε επορεύοντο κατὰ την οδόν, ήλθον επί τι ύδωρ, και φησιν ο ευνούχος· Ιδοὺ ύδωρ (να νερό!)· τί κωλύει με βαπτισθήναι; (τι με εμποδίζει να βαπτιστώ;) είπε δε ο Φίλιππος· ει πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, έξεστιν (μπορείς). αποκριθεὶς δε είπε· Πιστεύω τον υιὸν του Θεού είναι τον Ιησούν Χριστόν. καὶ εκέλευσε στήναι τὸ άρμα, καὶ κατέβησαν αμφότεροι εις τὸ ύδωρ, ο τε Φίλιππος και ο ευνούχος, και εβάπτισεν αυτόν.” (η΄36-38).

ΣΤΙΣ ΤΡΑΛΛΕΙΣ: Κατόπιν, ο Διάκονος Φίλιππος πήγε στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας, όπου με τη διδασκαλία του έπεισε όλους σχεδόν τους κατοίκους της πόλης να πιστέψουν στο Χριστό, έκτισε τον πρώτο χριστιανικό ναό στην περιοχή, ενώ εν συνεχεία έγινε επίσκοπος της πόλης. Ο Φίλιππος στην πόλη αυτή παρέδωσε στο θεό την αγία του ψυχή.

.

Πηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ