Κτίζοντας την …Ελλάδα του χθες


Κτίσται

 Η Πρόοδος οικοδομή είναι μεγάλη – φέρει
καθείς τον λίθον του· ο εις λόγους, βουλάς, ο άλλος
πράξεις – και καθημερινώς την κεφαλήν της αίρει
υψηλοτέραν. Θύελλα, αφνίδιός τις σάλος

 εάν επέλθη, σωρηδόν οι αγαθοί εργάται
ορμώσι και το φρούδον των υπερασπίζοντ’ έργον.
Φρούδον, διότι καθενός ο βίος δαπανάται
υπέρ μελλούσης γενεάς, κακώσεις, πόνους στέργων,

 ίνα η γενεά αυτή γνωρίση ευτυχίαν
άδολον, και μακράν ζωήν, και πλούτον, και σοφίαν
χωρίς ιδρώτα ποταπόν, ή δούλην εργασίαν.

 Αλλ’ η μυθώδης γενεά ουδέποτε θα ζήση·
η τελειότης του αυτή το έργον θα κρημνίση
κ’ εκ νέου πας ο μάταιος κόπος αυτών θ’ αρχίση.

 
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 

Πρωτοδημοσιεύθηκε το 1891 από το αθηναϊκό περιοδικό «Αττικόν Μουσείον» και ήταν το πρώτο σημαντικό ποίημα του Καβάφη που του έφερε αναγνώριση, αλλά παρόλα αυτά αυτός το αποκήρυξε.

.

Πηγή:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ