Κύριε, η Μητέρα Σου, η «Λαβίς η Μυστική», Σε εκράτησε εις τα χέρια Της, Σε ενηγκαλίσθη με στοργήν και Σου προσέφερε όλην την αγάπην Της. Συ, Ιησού, ήσουν δια την Μητέραν Σου το πολυτιμότερον δώρον, ο μεγαλύτερος θησαυρός. Δέξου την σημερινήν ημέραν, Κύριε, την ευχαριστίαν και την ευγνωμοσύνην μιάς μητέρας την οποίαν, ηξίωσες να κρατή μέσα εις τα χέρια της ένα μικρό αγγελούδι, ένα μικρόν αδελφόν Σου.

Όπως Συ ηξίωσες την Μητέραν Σου να σε οδηγήση εις τον ναόν την τεσσαρακοστήν ημέραν, αξίωσε και εμέ να είμαι πάντοτε η καθοδηγός, η οποία θα φέρω εις τα σκηνώματά Σου το παιδί μου. Όπως Συ, Σωτήρα μου, ηξίωνες την Παναγία Μητέρα Σου να Σου ψελλίζη τους πρώτους ύμνους προς τον Θεόν, αξίωσε και εμέ να γίνω η σκάλα η οποία θα φέρη το παιδί μου προς τον Ουρανόν.

Ας έχω, Φιλάνθρωπε Κύριε, όση υπόδειγμα μητρότητος την Παναγίαν Θεοτόκον και ας με διακρίνη πάντοτε αγνότης καρδίας και αισθημάτων. Αξίωσέ με δε ακόμη να βλέπω πάντοτε εις το πρόσωπο του παιδιού μου τον μικρόν αδελφόν Σου, τον οποίον έχω υποχρέωσιν να ετοιμάσω διά την Βασιλείαν Σου, δια την οποίαν τον έχεις προορίσει.

Αμήν.

.

Αντιγραφή για το «Σπιτάκι της Μέλιας» από το βιβλίο της μητέρας μου «Θησαυρός Προσευχών», έκδοση της Αδελφότητος Θεολόγων η «Ζωή» 1976, σελ. 16-17

.

Σχετικές αναρτήσεις Εδώ

.

Eικόνα: Παναγία η Βρεφοκρατούσα, επιτοίχιο ψηφιδωτό, αψίδα ιερού, 867, Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης από τη Wiki